§ 5.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków-założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

2. Członkowie-założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Sto­wa­rzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

§ 6.

1. Członkami-założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do za­re­jestro­wania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

2. Członek-założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania składek członkowskich.

 

§ 7.

1. O członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia może ubiegać się osoba fizyczna, która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzy­szenia.

2. Kandydat na członka zwyczajnego składa na piśmie deklarację o przy­stąpieniu do Stowarzyszenia:

 1. o płaceniu składek, których wysokość określa walne zebranie,
 2. o zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu.

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się uchwałą Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

 

§ 8.

Członkowie-założyciele i zwyczajni mają prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego przy wyborach do statutowych organów Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów Stowarzy­szenia, gdy udział taki jest przewidziany przez Statut,

3) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,

4) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenia spotkaniach, szkole­niach i zjazdach
na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 9.

1. Członkowie-założyciele i zwyczajni są zobowiązani:

 1. brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz przestrzegać postano­wień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 1. regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Nie opłacanie składek członkowskich przez ponad 6 miesięcy wszczyna procedurę określoną w § 10 ust. 3 i 4 Statutu.

 

§ 10.

1. O wygaśnięciu lub pozbawieniu członkostwa zwyczajnego decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków.

2. Wygaśnięcie członkostwa następuje:

 1. po złożeniu rezygnacji,
 2. po śmierci członka.

3. Pozbawienie członkostwa następuje w następujących przypadkach:

 1. działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
 2. nie wywiązania się z obowiązków określonych w zgłoszonej deklaracji, o której mowa w § 7 ust. 2,

c) niestosowania się do wymogów Statutu Stowarzyszenia.

4. Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w ust. 3, poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez przewod­niczącego Walnego Ze­bra­nia Członków Stowarzyszenia i złożeniem odpowiedniego sprawozdania walnemu zebraniu.

5. Członek zwyczajny, którego dotyczy wniosek o pozbawienie członkostwa, ma prawo do złożenia na Walnym Zebraniu Członków wyjaśnień i ustosunkowania się do zarzutów. Uchwała Walnego Zebrania Członków o pozbawieniu członkostwa zapada bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

§ 11.

1. Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna popierająca zada­nia sta­tutowe i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem oraz deklaru­jąca płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzy­szenia.

2. Stowarzyszenie liczy, że w szczególności gminy Dolnego Śląska, przed­siębiorstwa produkcyjne, spółki, banki i firmy handlowe, usługowe i turystyczne wejdą do Stowarzyszenia na prawach członka wspierającego.

3. Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do podmiotów działających na Dolnym Śląsku z propozycją członkostwa wspierającego.

 

§ 12.

1. Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału w organizowanych imprezach targowo-promocyjnych.

2. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Stowa­rzy­szenia swoje oferty na preferencyjnych zasadach.

3. Członkowie wspierający uczestniczą w pracach Kapituły Nagrody "Dolno­śląski Klucz Sukcesu". Zakres tego uczestnictwa określi Statut Kapituły.

4. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 8 pkt 3 i 4 Statutu.

 

§ 13.

Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przy­padku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej.

 

§ 14.

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zebra­nie Członków osobom fizycznym narodowości polskiej i obcokrajowcom szczególnie zasłużonym dla promocji i rozwoju Dolnego Śląska.

2. Członkowie honorowi nie są zobowiązania do świadczeń na rzecz Sto­wa­rzyszenia.