§ 39.

Dla realizacji zadań określonych w § 4 pkt 2 Statutu Walne Zebranie Członków tworzy Kapitułę Nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu".

 

§ 40.

1. W skład Kapituły wchodzą:

a)   przewodniczący,
b)   trzej wiceprzewodniczący,
c)   do dziesięciu członków,
d)   sekretarz.

2. Przewodniczącego Kapituły, wiceprzewodniczących, czterech członków i sekre­tarza powołuje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący Kapituły zaprasza do prac w Kapitule do sześciu członków.

4. Kapituła pracuje na podstawie Statutu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

5. Kadencja składu Kapituły wynosi 2 lata.