§ 29.

1. Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć wyspecjalizowane Kluby przy Sto­wa­rzy­szeniu, z zastrzeżeniem, że przedmiot działalności Klubu musi być związany z zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Regulamin Klubu musi być zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 30.

Regulamin Klubu, o którym mowa w § 29, musi zawierać:

  1. nazwę i siedzibę Klubu,
  2. zasady członkostwa,
  3. oznaczenie i kompetencje organów Klubu,
  4. zasady finansowania działalności Klubu i rozliczeń ze Stowarzyszeniem,
  5. określenie zadań (misji) Klubu,
  6. zasady kontroli nad działalnością Klubu,
  7. regulacje dotyczące zmian regulaminu i rozwiązania Klubu.

 

§ 31.

Z wybranymi podmiotami Zarząd zawiera porozumienia (umowy) o partnerstwie strategicznym w celu realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 5, 8 i 9 Statutu.

 

§ 32.

Od partnerów strategicznych Stowarzyszenie oczekuje aktywnej współ­pracy przy realizacji zadań statutowych oraz wsparcia finansowego umożliwia­jącego promocję regionu na wysokim poziomie.

 

§ 33.

Stowarzyszenie we wszystkich przejawach swojej aktywności będzie przedsta­wiało swoich partnerów strategicznych, w szczególności poprzez pre­zentowanie loga, propozycje udziału w organizowanych przedsięwzięciach.;