§ 42.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochodów z majątku stowarzyszenia,
  4. ofiarności publicznej,
  5. dotacji,
  6. dochodów z własnej działalności.

 

§ 43.

1. Zarząd Stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia nierucho­mości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowa­rzyszenia (§ 17 pkt 12 Statutu).

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagane są pod­pisy prezesa lub z jego upoważnienia jednego z wiceprezesów i skarbnika.

3. Wszelkie dokumenty finansowe nie dotyczące składników majątkowych Stowarzyszenia podpisuje prezes lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu i skarbnik.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.