§ 3.

Cele Stowarzyszenia:

 1. promocja Dolnego Śląska, a w szczególności
  1. dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego,
  2. dolnośląskich podmiotów gospodarczych,
  3. przedsięwzięć innowacyjnych, infrastrukturalnych i proekologicznych,
  4. kultury, rekreacji i sportu;
 2. inicjowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Dolnego Śląska,
 3. wspieranie współpracy Dolnego Śląska z regionami Unii Europejskiej i innymi wspólnotami lokalnymi,
 4. wspieranie aktywności społeczności lokalnych, w tym rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży,
 5. upowszechnianie wiedzy o regionie.

 

§ 4.

Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. organizację imprez targowo-promocyjnych,
 2. organizowanie corocznych konkursów na:
  1. najlepsze firmy,
  2. najlepiej rokujące nowe przedsięwzięcia gospodarcze,
  3. najbardziej gospodarne gminy,
  4. największe osobistości w promocji i dokonaniach gospodarczych Dolnego Śląska,
 3. organizowanie spotkań, konferencji, imprez promocyjnych.
 4. współpraca z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Dolnego Śląska,
 5. zawieranie porozumień o wzajemnej promocji,
 6. wydawanie katalogów, informatorów i innych druków promujących Dolny Śląsk,
 7. prowadzenie pracowni oraz tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 8. współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów,
 9. realizowanie projektów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi,
 10. udział członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promo­cyjnych.