§ 24.

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

a)   prezes,
b)   trzech wiceprezesów,
c)   sekretarz.

2. Zarząd wybierany jest na 2?letnią kadencję w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa, utraty członkostwa lub złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru na wakujące stanowisko, do końca kadencji Zarządu, w głosowaniu tajnym.

 

§ 25.

1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b)   zwykły zarząd mieniem Stowarzyszenia,
c)   przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
d)   bieżąca realizacja zadań Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków określonych w § 3 i 4 Statutu,
e)   współpraca z przewodniczącym Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków, Komisjom i Kapitule, o której mowa w § 40 Statutu, właściwych warunków działania.

 

§ 26.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami i jest przełożonym pracow­ników Biura Stowarzyszenia.

 

§ 27.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.

 

§ 28.

1. Do zadań Skarbnika Stowarzyszenia (głównego księgowego) należy:

a)   założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia,
b)   prowadzenie księgowości,
c)   przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów i wydatków za rok ubiegły,
d)   przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu preliminarza dochodów i wydat­ków na rok następny,
e)   pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,
f)   składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia.

2. Skarbnika zatrudnia Zarząd.

3. Skarbnik bierze udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosowania.

4. Kontrasygnata Skarbnika jest niezbędna przy wszystkich decyzjach mająt­ko­wych Zarządu i na dokumentach, które mogą pociągać za sobą zobo­wiązania finansowe Stowarzyszenia.