§ 34. (skreślony)

§ 35. (skreślony)

§ 36.

Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia zwołuje i prowadzi przewodni­czący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 37.

1. Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest raz w roku.

2. W Zgromadzeniu Ogólnym udział biorą: członkowie?założyciele, członko­wie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi Stowarzyszenia.

3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zaprasza także laureatów konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji współpracujących ze Stowarzy­szeniem.

 

§ 38.

Porządek Zgromadzenia Ogólnego obejmuje w szczególności:

1)   sprawozdanie prezesa Zarządu Stowarzyszenia o działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym,

2)   ogłoszenie przez przewodniczącego Kapituły listy laureatów nagród "Dolno­śląski Klucz Sukcesu",

3)   informację przewodniczącego Walnego Zebrania Członków o głównych kierun­kach działania Stowarzyszenia.