§ 44.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co naj­mniej połowy członków.

2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Człon­ków podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zada­niem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i prze­kaza­nie pozostałych składników majątkowych podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Członków.