§ 16.

Walne Zebranie Członków jest organem uchwałodawczym.

 

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
2. wybór przewodniczących i członków komisji,
3. uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok następny,
4. przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
5. wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesów i sekretarza Zarządu Stowarzy­szenia,
6. stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa zwyczajnego, przyjmo­wanie nowych członków zwyczajnych,
7. przyznawanie członkostwa honorowego,
8. uchwalanie i dokonywanie zmian w Statucie Kapituły Nagrody "Dolno­śląski Klucz Sukcesu",
9. wybór przewodniczącego, zastępców, sekretarza i członków Kapituły Nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu",
10. uchwalanie rocznego programu działania Stowarzyszenia,
11. podejmowanie uchwał w sprawie mienia Stowarzyszenia, gdy przekra­cza to zakres zwykłego zarządu,
12. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 

§ 18.

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą:

1)   członkowie?założyciele,
2)   członkowie zwyczajni.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków-założycieli i zwyczajnych zwykłą większością głosów w głoso­waniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Do dokonania zmian w Statucie wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

4. Członkowie zwyczajni i członkowie-założyciele Stowarzyszenia są zawiadamiani co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Walnego Zebrania Członków o dacie i miejscu obrad. Zawiadomienie musi zawierać także proponowany porządek obrad, projekty uchwał oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia uchwał.

 

§ 20.

1. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący, wybie­rany na 2-letnią kadencję przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczącemu pomagają trzej zastępcy, wybrani na zasadach określo­nych w ust. 1.

3. Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków, jego zastępcom, przewod­ni­czącym i członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży oraz diety, o ile uchwali je Walne Zebranie Członków.

 

§ 21.

Do zadań przewodniczącego Walnego Zebrania Członków należy:

  1. zwoływanie i przygotowanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków programu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, o którym mowa w § 37,
  2. przeprowadzanie czynności, o których mowa w §§ 7 ust. 1 i 2 oraz 10 ust. 4,
  3. współpraca z komisjami Walnego Zebrania Członków,
  4. nadzór nad realizacją przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał Wal­ne­­go Zebrania Członków.

 

§ 22.

1. Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.

2. Walne Zebranie Członków może powołać także inne stałe komisje oraz ko­misje doraźne odpowiedzialne za przeprowadzenie ściśle przez Walne Zebranie określonych czynności lub zadań.

3. Członków stałych komisji wybiera Walne Zebranie na 2-letnie kadencje.

 

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna działa w składzie: przewodniczący i trzech członków.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

  • przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarzą­do­wi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania prelimi­narza dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
  • przeprowadzanie czynności kontrolnych w Zarządzie Stowarzyszenia­.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków o ustaleniach kontrolnych i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

4. W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu Komisji w trybie określonym w § 19 ust.1 Statutu.