§ 1.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, zwane dalej w Statucie Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr 20, poz. 104 ze zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Polsce oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz promocji Dolnego Śląska.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Wrocław.